Jouw privacy

Privacy en Cookie Statement

Bedrijvennetwerk HX neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Bedrijvennetwerk HX heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Bedrijvennetwerk HX bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Bedrijvennetwerk HX

Bedrijvennetwerk HX kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) deelneemt aan evenementen van Bedrijvennetwerk HX en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Bedrijvennetwerk HX kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Bedrijvennetwerk HX gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
    Bedrijvennetwerk HX voegt de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Bedrijvennetwerk HX. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over evenementen en activiteiten van Bedrijvennetwerk HX en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Bedrijvennetwerk HX (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Bedrijvennetwerk HX kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Bedrijvennetwerk HX deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Bedrijvennetwerk HX correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Bedrijvennetwerk HX een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bedrijvennetwerk HX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Bedrijvennetwerk HX jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Bedrijvennetwerk HX de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

Bedrijvennetwerk HX maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Bedrijvennetwerk HX maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Bedrijvennetwerk HX maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Bedrijvennetwerk HX inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Bedrijvennetwerk HX de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Bedrijvennetwerk HX heeft hier geen invloed op. Bedrijvennetwerk HX heeft Google geen toestemming gegeven om de via Bedrijvennetwerk HX verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Bedrijvennetwerk HX draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bedrijvennetwerk HX bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Bedrijvennetwerk HX jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Bedrijvennetwerk HX jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar esther@bedrijvennetwerkhx.nl.  Bedrijvennetwerk HX zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Bedrijvennetwerk HX neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bedrijvennetwerk HX heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Bedrijvennetwerk HX of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Bedrijvennetwerk HX verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Bedrijvennetwerk HX via esther@bedrijvennetwerkhx.nl.

www.bedrijvennetwerkhx.nl is een website van Bedrijvennetwerk HX.

Bedrijvennetwerk HX is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 69621780

Telefoon: 06-52428316

E-mailadres: esther@bedrijvennetwerkhx.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijvennetwerk HX, verzoekt Bedrijvennetwerk HX je om zo snel mogelijk contact met Bedrijvennetwerk HX op te nemen via esther@bedrijvennetwerkhx.nl  zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Bedrijvennetwerk HX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.